XXXII Congrés de la Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Pòster